Deprem s?ras?nda olanlar

 

Deprem s?ras?nda olanlar

KAYNAK:
DEPREMLER VE YANARDA?LAR, Fiona Watt
Tübitak Gençlik Kitaplar?

    Bilim adamlar?, bir depremin ne zaman nerde olaca??n?n önceden kestirilmesi konusunda zorlan?rlar. Depremler, ço?unlukla gerilmenin sürekli biçimde birikti?i ve çok say?da etkin fay?n yer ald??? levha s?n?rlar? üzerinde ya da yak?n?nda meydana gelir. Bazen de levha s?n?rlar?na uzak yerlerde görülürler.

    Bilim adamlar?, yeryüzünde her y?l yakla??k olarak 800.000 deprem oldu?unu tahmin ediyorlar. Bunlar?n büyük bir bölümü insanlar taraf?ndan fark edilmeyecek kadar hafif ?iddette olur. Bu tür depremler ancak sismometre ya da depremölçer denilen duyarl? ayg?tlar taraf?ndan saptanabilir.

Depremin etkileri

 

    Deprem s?ras?nda yer sars?lmaya ba?lad??? zaman, binalar her yöne do?ru dengesiz bir ?ekilde sallan?r. Bir kenti vuran ?iddetli bir deprem s?ras?nda çöken duvarlar, çat?lardan ve bacalardan kopan tu?lalar, beton bloklar? ve k?r?lan camlar büyük bir gürültüyle çevreye saç?l?r. Kimi zaman toprakta yüzey k?r??? ad? verilen yar?klar olu?ur. Ancak san?lan?n aksine bunlar, çok ender olarak, arabalar? ya da insanlar? "yutacak" büyüklükte olur. 

    Ayn? ?iddetteki iki deprem, nerede meydana geldiklerine ba?l? olarak, çok farkl? etkiler yaratabilir. Depremin yol açt??? hasar?n büyüklü?ü kadar ölü ve yaral? say?s?n?n az ya da çok olu?u da etkilenen bölgedeki nüfus yo?unlu?una, bina tiplerine, yerin ne türde oldu?una ve depremin yang?n, toprak kaymas? ya da büyük deniz dalgalar?na yol aç?p açmad???na ba?l?d?r.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>